loading...

انواع تیرچه و کاربردهای آن

انواع تیرچه و کاربردهای آن

یکشنبه 14 فروردین 1401
انواع تیرچه ها شامل:
۱٫ تیرچه بتنی
۲٫ تیرچه پیش ساخته خرپایی
۳٫ تیرچه پیش ساخته پیش تنیده
۴٫ تیرچه های با قالب سفالی (تیرچه فوندوله دار)
۵٫ تیرچه های فلزی با جان باز (تیرچه کرومیت)

۱٫ تیرچه بتنی چیست؟
عضو پیش ساختهای است متشکل از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرارگیری بلوکها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده, مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل می دهند. تیرچه ها در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده, تولید می شوند.
بسته به نوع و میزان بار زنده وارد بر سقف، دهانه و فواصل تیرچه ها، ابعاد تیرچه متفاوت می باشد. حداقل ضخامت بتن تیرچه ۴۰ میلی متر و حداقل عرض آن ۱۰۰ میلی متر است. میلگردهای کششی و فشاری اصلی، آجدار و حداقل قطر آنها ۸ میلی متر، میلگردهای مهاری از نوع ساده و حداقل قطر آنها ۶ میلی متر خواهد بود.
پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده، وزن بلوک ها و بتن، توسط تکیه گاه های موقت (شمع بندی) تحمل می شود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده، تیرهای T شکل بتنی به هم چسبیده و مجاور هم، لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکیه گاه ها منتقل می کنند.

تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرند:
۱٫ مرحله اول: تیرچه در مرحله حمل و نقل, بار ناشی از وزن خود را تحمل میکند
۲٫ مرحله دوم: تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی, بار مرده ناشی از اجزای سقف (وزن تیرچه، بلوک و بتن پوششی درجا) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت (پشمع بندی ها) تحمل می کند. این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده می باشد.
۳٫ مرحله سوم: این مرحله در تیرچه، پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا می رسد. در این مرحله، تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T شکل، بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل می کند.

۲٫ تیرچه پیش ساخته خرپایی چیست؟
این نوع تیرچه ها از خرپای فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده و بر دو نوع می باشند:
۱٫ با قالب ماندگار (قالب سفالی) که آن را تیرچه کفشک دار یا فندوله دار نیز می نامند
۲٫ بدون قالب ماندگار

تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل سه گانه بارگذاری ذکر شده, از اجزای زیر تشکیل شده است:

• آرماتورهای کششی
• آرماتورهای عرضی
• آرماتور بالایی
• بتن پاشنه تیرچه
• آرماتورهای تقویتی
• آرماتور کمکی اتصال